Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Έναν ξυλουργό ζητά να προσλάβει ο Δήμος Διδυμοτείχου

Έναν ξυλουργό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θέλει να προσλάβει ο Δήμος Διδυμοτείχου με σύμβαση για 8 μήνες για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.
1 ΔΕ Ξυλουργών 
Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 


ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωσή μας, την οποία μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ( www  .  didymoteicho  .  gr)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Για τη θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν , οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Έβρου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου & Ορφέως, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Διδυμοτείχου υπόψιν κ. Σταυρούλας Σαραντάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25533-50617). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων,Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου